İ L A N
 
 
ŞİRVAN KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
                 
                 
TAŞINMAZ MAL KİRALANMASI
   
                 
SIRA NO
CİNSİ
KİRALAMA SÜRESİ
TAHMİNİ BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
ŞARTNAME BEDELİ
 
1
Şirvan Mesire Alanı
5 (Beş) Yıl
45.000,00
1.350,00
17.03.2017
10:00
100 TL
 
                 
1-Şirvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Şirvan Mesire Alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında yazılı gün ve saatte Şirvan Kaymakamlığında toplanacak komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
 
2-İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan sureti örneği, Şartnameyi satın aldığına dair belge, vekaleten katılacakların noter onaylı vekaletname, Tüzel kişilerde ise idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsiline yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar komisyona bizzat teslim edilecektir.
 
3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Şirvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.
 
4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR 09.03.2017
 
   
                 
                 
               
           
Haktan GÖKÇEKUYU
 
           
Kaymakam
Birlik Başkanı