İHALE İLANI
 
Şirvan İlçesi Ormanbağı Köyü Güvenlik Yolu 1. Kat ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama İle Sanat Yapıları Yapım İşi
 
Şirvan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı: Şirvan İlçesi Ormanbağı Köyü Güvenlik Yolu 1. Kat ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama İle Sanat Yapıları Yapım İşi için  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin:
a)-İdarenin Adı                                  : Şirvan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)-Adresi                                            : Hükümet Konağı  Kat : 4  Köylere Hizmet Götürme
                                                             Birliği odası– Şirvan
c)-Telefon-Faks Numarası     : 0  511 24 24 - 0 484  511 20 15
d)- Elektronik Posta Adresi (Varsa)  :
2-İhale Konusu Yapım İşinin:                                                                           
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı                : 1. Kat ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama ile Sanat Yapıları 
 b)-Yapılacağı  Yer                            : Şirvan İlçesine Bağlı Karaca ve Ormanbağı Köyleri.
c)-İşin Başlama tarihi                         : Mayıs-2018 ayında yer teslimi yapılacak ve işe başlama
                                                             1 haziran 2018 tarihinde olacaktır.
d)-İşin Süresi                                     :İşe Başlama tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3-İhalenin :
a)-Yapılacağı Yer                               : Kaymakamlık Toplantı Odası
b)-Tarihi / Saati                                  : 14.11.2017 Salı Günü saat: 11:00
c)- Son Başvuru (Dosya Teslim)
Tarihi ve Saati                                    : 14.11.2017 Salı Günü saat: 10:30
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya meslek Odası belgesi;
            a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4.  KİK’in 10 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç),  (d), (e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin teklif mektubunda taahhüt edilecektir. Teklif mektubunda taahhüt edilmesi halinde idareye ayrıca taahhüt sunulmaya gerek yoktur.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirlenen teklif mektubu, (İd.Şart.Madde 23-24-25-26)
4.1.6. Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirlenen geçici teminat, (istekliler teklif edilen bedelin             %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.1.7. Vekâletten İhaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi          ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9.Teknik Personel: 1 Adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri bulundurmak. Buna ilişkin taahhütname.
4.1.10. Yapı Araçları (Makine Techizat): Teknik Şartnamede belirtilen araçlara dair yapı araç taahhütnamesi.
4.2.İş Deneyim belgeleri: İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde devlet kamu kurum ve kuruluşlarca verilen, sözleşme bedelinin en az %80 oranında Cari oranın  gerçekleştirdiği veya %80 oranında denetlendiği  veyahut idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.3.İnşaat mühendisleri kendi diplomaları ile teklif verebilirler. İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde bu diplomalarının söz konusu iş için Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesi kriterlerine uygun olduğu tespit edilen diplomalardan iş deneyim belgesi aranmaz. Bunlar dışındaki iş deneyim belgeleri dikkate alınmayacaktır.      
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 'Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği' Ek Listesinde (A) Alt Yapı İşleri 'V.Grup Karayolu İşleri (altyapı+üstyapı)' altında bulunan 1. ve 2. işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Teklifler ilanda belirtilen saate kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri veya tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler Şirvan İlçesi  Köylere  Hizmet Götürme Birliği idare yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstekliler tekliflerini, “Teklif Birim Fiyatlı” bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (İd.Şart. Madde 27-28-29)
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
9. İhale dokümanı Şirvan İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresinde görülebilir ve  3.000,00 (üç bin) TL ‘nin  Şirvan İlçesi Köylere  Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  T.C.Z.Bankası Şirvan Şb.'inde bulunan 25361080-5003 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İhaleye sadece yerli istekliler verebilirler.
11. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
12. Ortak Girişimler ihaleye teklif veremezler.
13-İhaleye katılacak firmaların geçici teminatlarını Nakit teminat yatıracak firmalar KHGB'nin 'Birliğimiz Teminatlar Hesabı' olan TC.Ziraat Bankası Şirvan Şubesinde bulunan 82367275-5001 nolu hesabına aktarmaları gerekmektedir.  Nakit teminat 'Birliğimiz Teminatlar Hesabı olan 82367275-5001 nolu’ hesabı dışında başka banka veya birlik hesaplarına yatılması halinde teklifi geçersiz sayılacaktır. Ayrıca birliğin hesabına nakit yatıran firmanın adı ve unvanı ile işin İsmini (hangi işe ait olduğunu) yazarak yatırmalarını gerekir. Nakit olarak Birlik hesabına firma ismini ve unvanını ile hangi işe ait olduğunu belirtilmeyen aktarmalar teminat olarak kabul edilmeyecektir.(İd.Şart. Madde 28.1.d.)
14- İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince ''Açık İhale Usulü'' ile yapılacaktır. İhalede bulunması zorunla diğer belgeler, işin ayrılmaz parçası olan idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
15-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp,  28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHGB ihale yönetmelik hükümleri geçerlidir.
16-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.26.10.2017
                                                                                        İdare Yetkilisi
                                                                                        İmza
 
                                                                                    Memiş İNAN                                                                                 Kaymakam
                                                                                                        Birlik Başkanı