İHALE İLANI
 
Şirvan İlçesi Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapılarının Demir Izgara İle Kapatılması Yapım İşi
 
Şirvan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı: Şirvan İlçesi Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapılarının Demir Izgara İle Kapatılması Yapım İşi için  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin:
a)-İdarenin Adı                                  : Şirvan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)-Adresi                                            : Hükümet Konağı  Kat : 4  Köylere Hizmet Götürme
                                                             Birliği odası– Şirvan
c)-Telefon-Faks Numarası     : 0  511 24 24 - 0 484  511 20 15
d)- Elektronik Posta Adresi (Varsa)   :
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin:                                                                           
a)-Niteliği, Türü ve Miktarı                : Sanat Yapılarının Izgara ile Kapatılması Yapımı
b)-Yapılacağı  Yer                             : Muhtelif köy yolları
c)-İşin Başlama tarihi                         : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden 7 (yedi) gün
İçerisinde yer teslimi yapılarak, teknik elemanların uygun göreceği tarihte işe başlanacaktır.
d)-İşin Süresi                                     :Yer teslim tarihinden itibaren  45 (kırk beş) takvim günüdür.
3-İhalenin :
a)-Yapılacağı Yer                               : Kaymakamlık Toplantı Salonu
b)-Tarihi / Saati                                  : 27.02.2018 Salı Günü saat :10.00
c)- Son Başvuru (Dosya Teslim)
Tarihi ve Saati                                    : 27.02.2018 Salı Günü saat : 09.45
 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya meslek Odası belgesi,
            a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4.  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç),  (d), (e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdare şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Vekâletten İhaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair taahhütname
4.1.9. Yerli İstekli beyannamesi.  İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğuna ilişkin beyanname.
4.1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına, dair belge (SGK İl Müdürlüğünce ıslak imzalı olacak)
4.1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak)  
4.1.14. Teknik personel taahhütnamesi.
4.2.İş Deneyim belgeleri: İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında Cari oranın  gerçekleştirdiği veya % 80 oranında denetlendiği  veyahut idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; 'Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği' Ek Listesinde (B) Üstyapı (Bina) İşleri (III. grup bina işleri) altında bulunan her türlü inşaat yapım, bakım ve onarım kabul edilecektir.
 5.Teklifler ihale saatine kadar Şirvan İlçesi  Köylere  Hizmet Götürme Birliği idare yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
9. İhale dokümanı Şirvan İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00 (bin) TL‘nin  Şirvan İlçesi Köylere  Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  T.C. Ziraat Bankası Şirvan Şb.'inde bulunan 25361080-5003 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İhaleye sadece yerli istekliler verebilirler.
11. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
12. Ortak Girişimler ihaleye teklif veremezler.
13-Yer görme taahhütnamesi. (İd.Şart. Madde 13)
14- İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince ''Açık İhale Usulü'' ile yapılacaktır. İhalede bulunması zorunla diğer belgeler, işin ayrılmaz parçası olan idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
15-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp,  28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHGB ihale yönetmelik hükümleri geçerlidir.
16-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 20.02.2018
 
 
 
 
 
                                                                                        İdare Yetkilisi
                                                                                        İmza
 
                                                                                        Memiş İNAN
                                                                                              Kaymakam
                                                                                          Birlik Başkanı