İHALE İLANI
 
GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ, KÖŞEBENT DEMİR DİKME VE GERGİ TELİ ALIMI
 
ŞİRVAN
KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                  
 
 
GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ, KÖŞEBENT DEMİR DİKME VE GERGİ TELİ ALIMI. Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1.İdarenin
   a)  Adresi                                                               : Hükümet Konağı 4. Kat Şirvan
   b) Telefon ve Faks Numarası                                : 0484 511 2424  (Tel&Faks)
   c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                        : -------
2. İhale Konusu Yapım İşinin                                  :
   a) Niteliği Türü ve Miktarı                            : 35.713 METRE GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ, 9.157 ADET KÖŞEBENT DEMİR DİKME VE 4462,88 KG GERGİ TELİ ALIMI.               
                                                                                                
   b) Yapılacağı Yer                                                  : Şirvan İlçesine bağlı Köylerdir.
   c) İşe Başlama Tarihi                                            : Sözleşme İmzalandıktan sonra 30 gün içinde Mal teslim alınacaktır.
   d) İşin Süresi                                                         : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günüdür.
 
3. İhalenin           
   a) Yapılacağı Yer                                                  : Kaymakamlık Toplantı Salonu.
b) Tarih – saati                                                       : 01/02/2018 Perşembe günü saat: 10.00
   c)- Son Başvuru (Dosya Teslim)
        Tarihi ve Saati                                                   : 01/02/2018 Perşembe günü saat: 09.45
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1, İhaleye katılması şartları  ve istenilen belgeler:
4,1,1 Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi .
4.1.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
4,1.2,1 Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4,1.2,2 Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4,1,3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri
 4.1.4.26506 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 11.ve 12.maddelerinin ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6, Şekli  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz taahhütnamesi.
4.1.8, Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.1.9, Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.1.10, İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2, Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler aranmayacaktır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son 5 yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.
İş deneyimi olarak bu iş veya benzer iş olarak kabul edilen işlerle ilgili tek bir sözleşmeye ait olmak üzere en az teklif edilen bedelin %50’i oranında iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.4 İş bitirmeler için benzer iş : Tel Örgü ve demir dikme ile gergi teli alım satım işi.
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
6. İhale dokümanı Şirvan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten 1.500,00 TL K.H.G. Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Şirvan Şubesindeki  25361080-5003 nolu hesabına yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair dekont ile temin edilebilir.
7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Şirvan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şeklide gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Şirvan Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 25.01.2018
 
 
 
 
 
 
İdare Yetkilisi
                                                                                                                       
                           Memiş İNAN
     Kaymakam
   Birlik Başkanı